Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01 85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01 98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng đơn màu TLC-CCD-9W01 130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04 85.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04 98.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng đơn màu TLC-CCD-9W04 130.000110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03 115.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03 120.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03 145.000110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06 115.00076/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06 120.00090/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06 145.000110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc TLC cao cấp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w đơn màu TLC-KĐ-5W01 95.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w đơn màu TLC-KĐ-7W01 110.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w đơn màu TLC-KĐ-9W01 145.000 110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w 3 màu TLC-KĐ-5W03 115.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w 3 màu TLC-KĐ-7W03 135.00095/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w 3 màu TLC-KĐ-9W03 165.000110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-MC-5W01 105.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-MC-7W01 115.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng đơn màu TLC-MC-12W01 155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-MC-5W04 105.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-MC-7W04 115.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền vàng đơn màu TLC-MC-12W04 155.000110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03 125.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03 155.00090/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03 185.000110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06 125.000 76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06 155.00090/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt congTLC 12w viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06 185.000110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01 75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01 85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04 75.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04 85.00090/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03 105.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03 110.00090/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06 105.00076/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06 110.00090/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 4w tròn đơn màu TLC-SM-6W01 65.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 9w tròn đơn màu TLC-SM-9W01 85.000Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w tròn đơn màu TLC-SM-12W01 99.000 Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w tròn đơn màu TLC-SM-18W01 130.000 Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 6w vuông đơn màu TLC-SM-6W03 65.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w vuông đơn màu TLC-SM-12W03 99.000 Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w vuông đơn màu TLC-SM-18W03 130.000 Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w tròn đơn màu TLC-OT-6W01 95.000Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn đơn màu TLC-OT-12W01 125.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w tròn đơn màu TLC-OT-18W01 160.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w tròn đơn màu TLC-OT-24W01 245.000Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w vuông đơn màu TLC-OT-6W04 955.000Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông đơn màu TLC-OT-12W04 125.000Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông đơn màu TLC-OT-18W04 160.000Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w vuông đơn màu TLC-OT-24W04 245.000Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w tròn đơn màu TLC-OD-6W01 95.000Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w tròn đơn màu TLC-OD-12W01 125.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w tròn đơn màu TLC-OD-18W01 160.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w tròn đơn màu TLC-OD-24W01 245.000Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w vuông đơn màu TLC-OD-6W04 955.000Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w vuông đơn màu TLC-OD-12W04 125.000Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w vuông đơn màu TLC-OD-18W04 160.000Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w vuông đơn màu TLC-OD-24W04 245.000Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính ) TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn 3 màu TLC-OT-12W03 160.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắngTLC 18w tròn 3 màu TLC-OT-18W03 230.000Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông 3 màu TLC-OT-12W06 160.000Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông 3 màu TLC-OT-18W06 230.000Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T5-01 85.000 600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T5-03 99.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R01 95.000 600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R03 115.0001200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R2401 150.0001200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT01  150.0001200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT02 100.0001200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-BN-01 130.000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-BN-03 185.0001200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01 200.000 600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01300.000 1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m TLC-MT01 30.000 600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MT02 35.0001200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MTD01 50.0001200 mm

Bảng báo giá đèn panel TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w TLC as trắng – vàng TLC-PN3030 230.000300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w TLC as trắng – vàng TLC-PN6060 660.000600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w TLC as trắng – vàng TLC-PN3060 360.000300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w TLC as trắng – vàng TLC-PN30120 700.000300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w TLC as trắng – vàng TLC-PN601200 1.550.000 600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30º TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W01 130.000 Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W02 130.000120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W01 265.000120/240 mmLỗ khoét 90/120 mm
Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W02 265.000120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W03 300.000 120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led búp TLC 3w as trắng – vàng TLC-BS-3W01 30.000 E27
Đèn led búp TLC 5w as trắng – vàng TLC-BS-5W01 40.000E27
Đèn led búp TLC 7w as trắng – vàng TLC-BS-7W01 50.000E27
Đèn led búp TLC 9w as trắng – vàng TLC-BS-9W01 60.000E27
Đèn led búp TLC 12w as trắng – vàng TLC-BS-12W01 70.000E27
Đèn led búp TLC 15w as trắng – vàng TLC-BS-15W01  95.000E27
Đèn led búp TLC 20w as trắng – vàng TLC-BS-20W01 120.000E27
Đèn led búp TLC 30w as trắng – vàng TLC-BS-30W01 186.000E27
Đèn led búp TLC 40w as trắng – vàng TLC-BS-40W01 235.000E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led búp nến – nhót TLC 3w đơn sắc TLC-BS-NH01 30.000 Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót TLC 3w 3 màu TLC-BS-NH02 30.000 Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc TLC 6w TLC-3014-01 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu TLC 6w TLC-3014-062.200.000100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 TLC 8w TLC-2835-01 3.500.000100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 TLC-3014-08 15.000
Nguồn led dây đôi 2835 TLC-2838-04 25.000
Khiển led dây 3014 TLC-3014-07 500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 10w as trắng – vàng TLC-RT-10W 230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 20w as trắng – vàng TLC-RT-20W 250.000Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 10w as trắng – vàng TLC-RD-10W 230.000Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 20w as trắng – vàng TLC-RD-20W 250.000Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 10w as trắng – vàng TLC-STK-10 220.000Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 20w as trắng – vàng TLC-STK-20  240.000Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng TLC TLC-RT-02 25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng TLC-RT-01 50.0001000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66 TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha cao cấp TLC 10w as trắng – vàng TLC-P1 267.000  130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 20w as trắng – vàng TLC-P2 433.000  185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 30w as trắng – vàng TLC-P3 589.000  205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-P4 756.000  229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-P5 1.533.000  286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-P6  2.555.000  350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-P7 3.667.000 380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính
 Đèn led xưởng cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-X-50W01 1.670.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 80w as trắng – vàng TLC-X-80W01 2.112.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-X-100W01 2.556.000  Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-X-150W01 3.889.000  Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-X-200W01 3.889.000  Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led đường cao áp TLC 20w as trắng – vàng TLC-ĐCA-20W01 1.110.000  510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp TLC 50w as trắng – vàng TLC-ĐCA-50W01 2.445.000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 100w as trắng – vàng TLC-ĐCA-100W01 4.778.000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 150w as trắng – vàng TLC-ĐCA-150W01 6.223000  880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 200w as trắng – vàng TLC-ĐCA-200W01 10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106 125.000  600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206 130.000  600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112 135.000  1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212 140.000  1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112 120.000  1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  125.000  1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106335.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206 380.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306480.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406 560.000600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112 430.0001200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212  480.0001200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312 730.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412 930.0001200 mm