Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  85.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  98.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng đơn màu TLC-CCD-9W01  130.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng đơn màu TLC-CCD-9W04  130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03  145.000 110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06  145.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc TLC cao cấp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w đơn màu TLC-KĐ-5W01  95.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w đơn màu TLC-KĐ-7W01  110.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w đơn màu TLC-KĐ-9W01  145.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w 3 màu TLC-KĐ-5W03  115.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w 3 màu TLC-KĐ-7W03  135.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w 3 màu TLC-KĐ-9W03  165.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-MC-5W01  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-MC-7W01  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng đơn màu TLC-MC-12W01  155.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-MC-5W04  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-MC-7W04  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền vàng đơn màu TLC-MC-12W04  155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03  185.000 110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt congTLC 12w viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06  185.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  75.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  85.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  110.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  110.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 4w tròn đơn màu TLC-SM-6W01  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 9w tròn đơn màu TLC-SM-9W01  85.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w tròn đơn màu TLC-SM-12W01  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w tròn đơn màu TLC-SM-18W01  130.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 6w vuông đơn màu TLC-SM-6W03  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w vuông đơn màu TLC-SM-12W03  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w vuông đơn màu TLC-SM-18W03  130.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w tròn đơn màu TLC-OT-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn đơn màu TLC-OT-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w tròn đơn màu TLC-OT-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w tròn đơn màu TLC-OT-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w vuông đơn màu TLC-OT-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông đơn màu TLC-OT-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông đơn màu TLC-OT-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w vuông đơn màu TLC-OT-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w tròn đơn màu TLC-OD-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w tròn đơn màu TLC-OD-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w tròn đơn màu TLC-OD-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w tròn đơn màu TLC-OD-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w vuông đơn màu TLC-OD-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w vuông đơn màu TLC-OD-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w vuông đơn màu TLC-OD-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w vuông đơn màu TLC-OD-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính ) TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn 3 màu TLC-OT-12W03  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắngTLC 18w tròn 3 màu TLC-OT-18W03  230.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông 3 màu TLC-OT-12W06  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông 3 màu TLC-OT-18W06  230.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T5-01  85.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T5-03  99.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R01  95.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R03  115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R2401  150.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT01   150.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT02  100.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-BN-01  130.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-BN-03  185.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01  200.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01 300.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m TLC-MT01  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MT02  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MTD01  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w TLC as trắng – vàng TLC-PN3030  230.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w TLC as trắng – vàng TLC-PN6060  660.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w TLC as trắng – vàng TLC-PN3060  360.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w TLC as trắng – vàng TLC-PN30120  700.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w TLC as trắng – vàng TLC-PN601200  1.550.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30º TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W01  130.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W02  130.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W01  265.000 120/240 mmLỗ khoét 90/120 mm
Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W02  265.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W03  300.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp TLC 3w as trắng – vàng TLC-BS-3W01  30.000  E27
Đèn led búp TLC 5w as trắng – vàng TLC-BS-5W01  40.000 E27
Đèn led búp TLC 7w as trắng – vàng TLC-BS-7W01  50.000 E27
Đèn led búp TLC 9w as trắng – vàng TLC-BS-9W01  60.000 E27
Đèn led búp TLC 12w as trắng – vàng TLC-BS-12W01  70.000 E27
Đèn led búp TLC 15w as trắng – vàng TLC-BS-15W01   95.000 E27
Đèn led búp TLC 20w as trắng – vàng TLC-BS-20W01  120.000 E27
Đèn led búp TLC 30w as trắng – vàng TLC-BS-30W01  186.000 E27
Đèn led búp TLC 40w as trắng – vàng TLC-BS-40W01  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót TLC 3w đơn sắc TLC-BS-NH01  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót TLC 3w 3 màu TLC-BS-NH02  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc TLC 6w TLC-3014-01  2.200.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu TLC 6w TLC-3014-06 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 TLC 8w TLC-2835-01  3.500.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 TLC-3014-08  15.000
Nguồn led dây đôi 2835 TLC-2838-04  25.000
Khiển led dây 3014 TLC-3014-07  500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 10w as trắng – vàng TLC-RT-10W  230.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 20w as trắng – vàng TLC-RT-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 10w as trắng – vàng TLC-RD-10W  230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 20w as trắng – vàng TLC-RD-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 10w as trắng – vàng TLC-STK-10  220.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 20w as trắng – vàng TLC-STK-20   240.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng TLC TLC-RT-02  25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng TLC-RT-01  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66 TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp TLC 10w as trắng – vàng TLC-P1  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 20w as trắng – vàng TLC-P2  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 30w as trắng – vàng TLC-P3  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-P4  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-P5  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-P6   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-P7  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-X-50W01  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 80w as trắng – vàng TLC-X-80W01  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-X-100W01  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-X-150W01  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-X-200W01  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp TLC 20w as trắng – vàng TLC-ĐCA-20W01  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp TLC 50w as trắng – vàng TLC-ĐCA-50W01  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 100w as trắng – vàng TLC-ĐCA-100W01  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 150w as trắng – vàng TLC-ĐCA-150W01  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 200w as trắng – vàng TLC-ĐCA-200W01  10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm