Máng Tube đơn T8 LONstar

Kích thước 1m2: 48.000đ

Kích thước 0.6m: 42.000.đ